Guerilla Gardening around Stourbridge

Some guerilla gardening has been going on this year around Stourbridge…here are a few photos 🙂

The River Stour Bridge

Lion Health

Around Town

At the Station